صراط
اعتقادی
بسم الله الرحمن الرحيم

نمونه سوالات درس تفسيرموضوعي قرآن كريم

1)تفسیردرلغت به چه معنا است ؟

1)رسیدن به بطن قرآن         2) آگاهی دادن    * 3) برگرفتن نقاب ازچهره      4) فهمیدن وفهماندن

2)تفسیر قرآن به صورت علم مدون از چه زمانی آغاز شد ؟

1) از زمان پیامبر    * 2) از زمان امام علی    3) از زمان امام صادق وامام باقر     4) بعداز غیبت کبری

3)کدام گزینه معنای لغوی تفسیر می باشد ؟

1)بیان معنای لفظ      2) کشف مراد ومقصود آیات          3)برگرفتن نقاب ازچهره      4) نورمبین

4)ازدانش هاي لازم براي تفسيرقرآن علمي است كه دلايل عقلي ونقلي دراثبات توحيد ونبوت ومعاد را ارائه مي كند اين علم چه نام دارد؟

1)علم فقه      * 2) علم كلام      3) علم شان نزول     4) علم حديث

5)ازعلوم لازم براي تفسيرقرآن شناخت احكام ديني ومسائل حقوقي وسياسي است كه در............. ازآن ها بحث مي شود .

1)     علم حديث    2) علم شان نزول       * 3) علم فقه          4) علم صرف ونحو

6)تفسيري كه درآن مفسر عقيده ورايي به دلخواه داشته باشد وقرآن رامطابق آن تاويل  كند چه نام داردوچه حكمي دارد؟

تفسيري حديثي حرام 2) تفسير اجمالي جايز      3) تفسير كلامي جايز     4)تفسير به راي حرام

7)آيه اي كه مراد ومنظور آن بدون قرينه ودلالت سخن ديگري از ظاهرش دانسته مي شود چه نام دارد؟

*1)آيه محكم     2) آيه متشابه    3) آيه ثابت    4) آيه موجز

8)مراد از «استوي خداوند برعرش» درآيه « الرّحمن علي العرش استوي» چيست؟

1)خلق وآفرينش جهان هستي          2) تسلط واحاطه كامل خداوند برجهان هستي  

3) برپايي قيامت وفروپاشي نظام دنيا          4) نشستن او درمرتبه اي از آسمان

9)منظور از ميزان درآيه « ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلاتظلم نفسُ شياَ»چيست؟

ترازويي كه درقيامت نصب مي شود                 2) سنجش اعمال مردم متناسب باپيشوايان دين

3)برپايي قيامت ودادگاه الهي                         4)وسيله اندازه گيري ودادو ستد

10)خطرناک ترین روش درتفسیر قرآن مجید کدامیک از موارد زیر است ؟

*1)تحمیل افکار خود برقرآن                           2) تفسیر قرآن بدون ملاحظه ی روایات

3) عدم مراجعه به آثار علمای گذشته                  4) عدم آشنایی به ادبیات عرب وسایر علوم مربوطه

11)با توجه به آیه شریفه ی «وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا» منظورازشفاء چیست؟

1)آراسته شدن به اخلاق الهی            2) نوسازی          *3) پاک سازی                4) شکوفاشدن فضایل انسانی

12)با توجه به آیه شریفه ی «وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا» مرادازشفاء ورحمت به ترتیب چیست؟

1)نوسازی وتخلق به اخلاق الهی - پاک سازی از انواع بیماری ها   3)شفاعت قرآن درقیامت رحمت قرآن دردنیا

*2) پاک سازی از انواع بیماری ها- نوسازی وتخلق به اخلاق الهی    4) رحمت قرآن دردنیا - شفاعت قرآن درقیامت

13)کدام آیه وعده خداوند برعدم تحریف قرآن می باشد ؟

1)افلایتدبرون القرآن ولوكان من عندغير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا

2) قل لئن اجتمعت الجن والانس علي ان ياتوا بمثل هذا القرآن

*3) انّا نحن نزّلنا الذكر وانّا له لحافظون

4) ان کنتم فی ریب ممّا نزّلنا علي عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم ان كنتم صادقين

 14)دلیل این که درقرآن ابتدا می فرماید « قرآن شفاء است وسپس می فرماید رحمت است » چیست ؟

1) روش فصاحت وبلاغت قرآن است                   2) تامردم خود به سوی آن بروند وشامل رحمت شوند

3) زیرا شفا نوسازی ورحمت پاکسازی است       *4) چون ابتدا باید ازبیماری فکری پاک شد سپس مرحله رحمت فرارسد

15)مقصود از شفا درآیه «وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ» مقابل چه چیز هایی است ؟

1)بیماری های اجتماعی        2) بیماری های جسمی          * 3) بیماری های فکری واخلاقی

4) بیماری های اقتصادی

16)کلمه رحمت درآیه «وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ»اشاره به کدامیک از مفاهیم زیردارد؟

1)پذیرش توبه مومنان                2) لطف ویژه ی الهی           * 3) نوسازی          4) پاکسازی         

17)معنای اصلی فلاح چیست ؟

*1)شکافتن وبریدن      2) پیروزی      3) خوشبختی              4) رسیدن به مقصد

18)به کدام دسته ازآیات قرآن کریم ، آیات محکم می گویند؟

*1)آیاتی که کاملا روشن است             2) آیاتی که احتمالات متعددی درآن وجوددارد                

3) آیاتی که درنگاه اوپیچیدگی دارداما بادقت بیشتر روشن می شود          4) آیاتی که آیات متشتبه آنهارا تفسیرمی کند

19)کدام آیه  ،از آیات محکم می باشد؟

1)ید الله فوق ایدیهم           2) الرحمن علی العرش استوی         3) الله خالق کلّ شیء            4) الی ربّها ناظره

20)کدام آیه  ،از آیات ذیل متشابه  نمی باشد؟

1)ید الله فوق ایدیهم           2)والله سمیع علیم      3) ونضع الموازین القسط لیوم القیامه         * 4) قل هو الله احد

21)کدام یک ازموارد زیر فلسفه وجود آیات متشابه درقرآن نمی باشد ؟

1)نارسایی کلمات والفاظ                               2) نارسایی افکارانسانی وبلندی افق حقایق قرآن

3)به کارانداختن افکار واندیشه های انسان               * 4) چون خطاب قرآن مخصوص مومنین نمی باشد

22)کدام مورد زیرازدلایل وجود آیات متشابه درقرآن است؟

1)فصاحت وبلاغت قرآن              * 2) محدود بودن الفاظ برای معانی بسیار

3) آزمایش دلهای مومنین                    4) بی نیاز شدن از اهل ذکر

23)کدام سوره معادل کل قرآن قرارگرفته است ؟

*1)حمد      2) توحید        3) قدر     4) کوثر

25)کدام سوره ثلث قرآن معرفي شده است ؟

1)حمد     * 2) اخلاص       3) قدر     4) کوثر

26)خداوند متعال نسبت به کدام دسته از مخلوقاتش به ترتیب رحیم ورحمان است؟

1)مومنان تمام مخلوقات       2)تمام مخلوقات  - مومنان     3)مستضعفان - مومنان        4)مسلمانان اهل کتاب

27)کدام قسمت از سوره حمد به مومن می آموزدکه دربرابر زورمندان وگردن کشان سرتسلیم فرود نیاورد؟

1) مَـالِكِ يَوْمِ الدِّينِ   2) اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ     3) الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      *  4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

28)عبارت« مَـالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» درتمام مواردی که درقرآن به کاررفته به معنای .....آمده است ؟

1)روزغلبه ی آشکارحق برباطل    * 2) قیامت      3) مرگ همه ی موجودات      4) روزمحاسبه ورسیدگی به اعمال

29)دربحث نزول قرآن ،تنزیل به چه معنا است؟

1)نزول تدریجی          2) نزول دفعی               3)نزول دفعی و تدریجی        4)نزول برقلب پیامبراکرم(ص)

30)آیه شریفه (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) اشاره به چه مطلبی دارد؟

1)دعوت به مبارزه طلبی          2) جاودانگی قرآن      3) شفا بودن قرآن کریم         4) عدم تحریف قرآن

31)در آیه شریفه« قد جاءکم بصائر من ربّکم ....»منظوراز برهان چیست ؟

1)     قرآن کریم         2) اهل بیت (ع)  3) رسول اکرم (ص)    *4) استدلال وحکمت

32)مراد ازبصائردرعبارت « قد جاءکم بصائر من ربّکم ....» چیست ؟

1)چشم       *  2) دلیل وشاهد        3) قو ه بینایی             4) قلب

33)کلمه ی «بصائر» جمع بصیره اغلب در...... به کار برده می شود

1)درامورحسی وتجربی          2) فهم دینی             3) بینش ملکوتی       * 4) بینش فکری وعقلانی

34)منشاء وعلت تفاوت لحن وآهنگ سوره حمد با دیگر سوره های قرآن چیست ؟

*1)چون این سوره اززبان بندگان خداست              2)چون اساس قرآن است

3)چون دو،سوم قرآن است                                 4)چون برتلاوت این سوره تاکیدبسیار شده است

35)آیه شریفه « مَـالِكِ يَوْمِ الدِّينِ »انسان رامتوجه کدام اصل مهم اسلام می نماید؟

1)توحید         2) مالکیت الهی               *3) قیامت                4) رحمت گسترده الهی  

36)« ام الکتاب » درباره چه سوره ای رفته است ؟

1)سوره توحید      2) سوره جمعه                3) سوره قدر           *4) سوره حمد

37)مراد از«ضالین» درسوره حمد چه کسانی هستند؟

1)گمراهان لجوج        2)منافقان              3) آنان که بدتراز«مغضوب علیهم»اند       * 4) گمراهان عادی

38)مطابق کدام آیه شریفه تمام عوارض مخلوقات وصفات آنها وهرگونه نقص ومحدودیت از ذات پاک خداوند مبراست؟

1)  قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ    2) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ     *3) وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ     4) ) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

39)کدام سوره دلالت برشب نزول قرآن دارد؟

1)کوثر              2) مدّثر             3) توحید           * 4) قدر

40)کدام گزینه اشاره به جامع صفات جلال وحمال خداوند دارد؟

1)هوالجلیل        2) هو الجبار       *  3) هو الله      4) هوالغفار

41)قول مشهور درمیان مفسران درتفاوت (رحمان ورحیم ) به ترتیب کدام است ؟

1)خاص عام             2) عام خاص     3) مطلق مقید     4) مقید مطلق

42)کدام آیه برتوحید افعالی دلالت دارد ؟

1) الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ     2) إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ     3) اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ     4) الرّحمن الرّحیم

43)قرآن درمعرفی ( انعمت علیهم ) به چه کسانی اشاره نموده است ؟

1)پیامبران ، صدیقان ، علماء ، خائفین            2) پیامبران ، شهداء، صالحان ، خائفین           

*3) پیامبران ،صدیقان، شهداء، صالحان             4) پیامبران ، شهداء، علماء ، توابین 

44)قرآن نعمت هاي ظاهري ومادي را چه مي نامد؟

1) متاع قليل    *2) زينه الحياه الدنيا                3)زينه الحياه الاخره       4)رزق مقسوم

45)کدام سوره بیانگر توحید وصفات خدا ،معاد ،ضلالت وهدایت ، ربوبیت وحاکمیت خدا ونداست؟

1)سوره حج      2) سوره جمعه               3) سوره قدر     *4) سوره حمد

46)درحدیث« کلّ امر ذی بال لم یذکر فیه باسم الله فهو ابتر» کلمه «ابتر» به چه معنا است؟

1)خجسته ومبارک          *  2) بی فرجام        3) زوال ناپذیر       4) خالص

47)اینکه معتقد باشیم درعالم هیچ سببی حز خداوند متعال موجود نیست ، دلیل برکدام مورد زیراست ؟

*1)توحید افعالی            2) توحیدعبادی      3) توحیدذاتی     4) توحیدتشریعی

48)مراد از« المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ» درسوره حمد چه کسانی هستند؟

1) ضالین گمراهان لجوج ویا منافق ومغضوب علیهم گمراهان عادی

2) ضالین تارکان نماز ومغضوب علیهم گناهکاران

*3) ضالین گمراهان عادی ومغضوب علیهم منافقان

4) مغضوب علیهم بت پرستان وضالین یهود ونصاری

49)  مقصود از روح درآيه شريفه «تنّزلُ الملائكه والرّوح فيها باذن ربهم من كل امر» كيست؟

1) ميكائل              * 2) جبرئيل     3)روح انسان كامل              4) قرآن كريم

50)چراشب قدرراقدرمی گویند؟

1)چون مقدرات بندگان برای مدت کل عمردرآن شب تعیین می شود

*2) چون مقدرات یک سال انسان تعیین می شود

3)چون ازشدت ازدحام مردم درمراسم دعا زمین تنگ می شود

4) تاکید براین است که قدراین شب را بدانند

51)کدام گزینه درباره شب قدرصحیح است ؟

1) شب قدردرامت های پیشین نیزبوده است      

*2) شب قدرمخفی است تامردم به همه شبهای ماه رمضان اهمیت بدهند                      

3) شب قدر به همه شب های دهه آخر ماه رمضان اطلاق می شود   

4)شب قدرتازمان ظهور امام زمان (عج) تکرارمی شود

52)کدام مورد زیر درقرآن کریم بعد از توحید ویکتاپرستی قرارگرفته است ؟

1)روابط اجتماعی        2)احسان به والدین             3) نیکی به یتمان        4) دستگیری ازمستمندان

53)نخستین پیامبر صاحب شریعت کدام پیامبر بود ؟

1)حضرت نوح    2) حضرت آدم            3) پیامبر اسلام             4) حضرت شعیب

54) «احد» درموردخداوند چه صفتي است؟

1) صفت سلبي       2) صفت فعل      3) صفت ثبوتي       4) صفت اضافي

55)كدام گزينه درمورد«صمد» بودن خداوند  صحيح است ؟

1)صفت ثبوتي است ودلالت بريكتابودن دارد                2) صفت ثبوتي است ودلالت بربي نيازي دارد

3) صفت سلبي است ودلالت بربي نيازي دارد               4) صفت سلبي است ودلالت بريكتايي دارد

56)ازچهرهاي مختلف قرآني دراحاديث با چه عنواني ياد شده است ؟

1)ظاهرقرآن     * 2) بطون قرآن      3)تفسيرقرآن     4)تاويل قرآن

57)ازكدام آيه فهميد ه مي شود، نماز وظيفه اي ثابت براي مومنان  است؟

1) اَقِم الصَّلوه لِذكري                                        * 2)اِنَّ الصَّلوه كانت علي المومنين كتابا موقوتا

3)وَ اَقِم الصَّلوهَ اِنَّ الصَّلوه تنهي عن الفحشاء والمنكر      4) الذين هم في صلاتهم خاشعون

58) خداوند متعال درقرآن كريم كدام عمل را همدوش شرك به خدا دانسته است ؟

*1) رعايت نكردن حقوق پدرومادر                 2) رعايت نكردن حقوق خويشاوندان

3) رعايت نكردن حقوق همسايگان                4) رعايت نكردن حقوق يتيمان 

59)رسالت فرشتگان  وملائكه درچه كاري است ؟

1)تكويني                 2) تشريعي       3) قراردادي    * 4) تكويني وتشريعي

60)امام صادق فرمودند باچه سوره اي برامامت ما استدلال كنيد؟

1)حمد       * 2) قدر    3) اخلاص     4) كوثر

61)صفاتي چون دائم ،ازلي ، جاودانه، نخوابيدن ، نخوردن ونياشاميدن ،از كدام صفت خداوند درك  مي شود؟

1) رحمن             2) قادرمطلق            3)حكيم     * 4) صمد

62)كدام مورد زير درقرآن بعد از توحيد ويكتاپرستي قرارگرفته است ؟

1)روابط اجتماعي      *2)احسان به پدر مادر      3) نيكي به يتيمان     4) دستگري از مسمندان

63)براساس روايات چه چيزي ماننددعاي پيامبر درحق امت توصيف شده است؟

1)   دعاي پدردرحق فرزند           2) دعاي عالمان  درحق مردم

3)دعاي معلم درحق شاگرد           4) دعاي مردم درحق يكديگر  

64)درآيه «وقضي ربّكَ ان لاتعبدوا الاّ ايّاه وبالوالدين احساناَ» معني كلمه قضا چيست؟

1)اندازه گيري               *2) فرمان دادن      3) ايجادكردن       4)داوري كردن

65)صفاتی چون دائم ،ازلی وجاودانی ،یا نخوابیدن ونخوردن ونیاشامیدن و.... از کدام صفت خداوند فهمیده می شود؟

1)رحمانیت           2)قادربودن                 3) حکیم بودن            * 4) صمد بودن

66)اینکه قرآن کریم رنگ زمان به خود نمی گیرد وامروز نیز برما تجلی می کند وپیشرفت علم تنها بهره گیری بیشتر ازآن رابه ما عطا می کند دلیل چیست ؟

1)روحانی بودن قرآن کریم                      2)قابلیت فهم برای همگان

*3)جاودانگی قرآن کریم                           4) برتری قرآن کریم برسایر علوم

67)«احد» درموردخداوند چه صفتي است؟    
1) صفت سلبي     2) صفت فعل    3) صفت ثبوتي       4) صفت اضافي

26) امام صادق فرمودند باچه سوره اي برامامت ما استدلال كنيد؟

1)حمد      2) قدر        3) اخلاص       4) كوثر

27)درآيه «وقضي ربّكَ ان لاتعبدوا الاّ ايّاه وبالوالدين احساناَ» معني كلمه قضا چيست؟

1)اندازه گيري               2) فرمان دادن      3) ايجادكردن       4)داوري كردن

28) مقصود از روح درآيه شريفه «تنّزلُ الملائكه والرّوح فيها باذن ربهم من كل امر» كيست؟

1) ميكائل           2) جبرئيل     3)روح انسان كامل              4) قرآن كريم

29)قرآن نعمت هاي ظاهري ومادي را چه مي نامد؟

1) متاع قليل       2) زينه الحياه الدنيا                3)زينه الحياه الاخره       4)رزق مقسوم

30)امام علي (ع) دروصيت نامه خود نتيجه ترك امربه معروف ونهي ازمنكر راچه چيز مي داند؟

1) مسلط شدن اشراربرمردم             2) بي تفاوت شدن جامعه          

3) مستجاب نشدن دعا                     4) گزينه هاي 1و3

31) امام علي (ع) دروصيت نامه خوددربيان اهميت اقامه نمازچه  بياني دارند؟

1)نماز وسيله تقرب به خداوند است                  2) نمازبهترين عبادت ونشانه خشوع مومن است

3)نمازعمود وستون (نگهدارنده) دين است           4) نمازبهترين سفارش پيامبراست

32) ) امام علي (ع) دروصيت نامه خوددربيان اهميت توجه به شناخت ورفتار براساس قرآن چه مي فرمايند؟

1)قرآن رادريابد كه ديگران آن راتحريف نكنند          

2) قرآن رادريابد كه سبب عزت وآبروي شماست

3) قرآن رادريابد كه ديگران درعمل بدان برشما پيشي نگيرند        

4) قرآن رادريابد كه سبب نظم وتقواي دركارهاست

 

 

 

 

 

 

[ سه شنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 9:45 ] [ سیدمحمدموسوی ] [ ]
.: Weblog Themes By Weblog Skin :.
درباره وبلاگ

خدایابه نام توبه یادتو وبه امیدتو
هدف ازانجام این کاردردسترس قرارادادن برخی نکات مفیداعتقادی ودرسی برای دانش آموزان (عربی - فلسفه ومنطق - دین وزندگی )ودانشجویان (فلسفه -کلام -منطق) می باشد.مشتاق نظرات مفیدتان هستم
اهداء:
تقديم به امام عاشقان حضرت امام روح اللّه موسوي خميني

و
تقديم به شهيدان عزيز خصوصا برادرشهيدم سيد حسين موسوي بايگي

امکانات وب
24876276165593385705.jpg شهیدسیدحسین موسوی بایگی
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
ایران رمان